banner

Promocja Safari "Kolekcjonuj, baw się i poznawaj"

 

 

REGULAMIN PROMOCJI
Schleich
„Kolekcjonuj, baw się i poznawaj”
(zwany dalej „Promocją”)
Organizatorem Promocji jest spółka „TM Toys” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000035010, NIP: 851-102-19-41, REGON: 810819339, zwana dalej „Organizatorem”. W ramach Promocji odbywa się sprzedaż premiowa o której mowa w § 2 ust. 2 regulaminu oraz konkurs, o którym mowa w § 2 ust. 3 regulaminu.
§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady i warunki na jakich odbywa się Promocja, w tym również zasady nadzoru nad jego przebiegiem i przebiegiem postępowania reklamacyjnego.
2. Organizator w zakresie, o którym mowa w § 2 ust. 3 regulaminu składa przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1145).
3. Promocja jest organizowana na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Lista sklepów biorących udział w Konkursie – załącznik nr 3, zamieszczona jest na stronie internetowej www.konkursschleich.pl (zwany dalej „Serwisem”).
4. Promocja odbywa się w dniach od dnia 9 grudnia 2019 do 31 stycznia 2020 r. Okres ten nie obejmuje wydania nagród i ewentualnej procedury reklamacyjnej.
5. Promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych, pełnoletnich, mających pełną zdolność do czynności prawnych, posiadających przymiot konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego. W Promocji mogą brać udział także osoby niemające pełnej zdolności do czynności prawnych posiadające przymiot konsumenta, z takim zastrzeżeniem, że muszą być reprezentowane przez uprawnionego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna.
6. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora oraz członków ich najbliższych rodzin, tj. wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
Regulamin Promocji nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w art. 9 oraz art. 13 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz. U. 2019, poz. 847).
7. Regulamin Promocji jest dostępny w Serwisie oraz w siedzibie Organizatora.
8.

§ 2.
ZASADY Promocji
Promocja składa się z dwóch etapów: I. „Kolekcjonowanie” – sprzedaż premiowana dla Uczestnika w sklepach oraz II. „Batalia o nagrody” - konkurs, dalej „Konkurs”.
1. Etap I Promocji tj. „Kolekcjonowanie” – sprzedaż premiowa dla Uczestnika w sklepach, odbędzie się od 9 grudnia 2019 do 31 stycznia 2020 r. na następujących zasadach:
a) polega na dokonywaniu zakupu produktów marki Schleich w sklepach biorących udział w Konkursie,
b) za każde rozpoczęte 15 zł, wydane na produkty marki Schleich, Uczestnik otrzyma pieczątkę na kuponie przedłożonym przez Organizatora. Kupon będzie przekazany Uczestnikowi przy pierwszym zakupie towarów marki Schleich. Wzór kuponu stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu,
c) Każdy Uczestnik ma prawo zakupienia wybranej Figurki Schleich za 1 grosz przy czym możliwość zakupienia Figurki Schleich w promocyjnej cenie jest uzależniona od liczby uzyskanych na Kuponie przez Uczestnika Pieczątek. W zależności od liczby zebranych pieczątek Uczestnik może zakupić figurki za 1 gr z następujących grup:
• jedna dowolna Figurka Schleich z grupy zielonej– za 5 pieczątek,
• jedna dowolna Figurka Schleich z grupy czerwonej – za 7 pieczątek,
• jedna dowolna Figurka Schleich z grupy żółtej– za 9 pieczątek,
• jedna dowolna Figurka Schleich z grupy: szarej, brązowej, czerwonej, żółtej lub 2 figurki z grupy zielonej za 10 pieczątek.
d) Uczestnik potwierdza w sklepie zakup figurki marki Schleich w promocyjnej cenie na odpowiednim formularzu - załącznik nr 5 oraz składa kserokopie paragonów potwierdzających zakup produktów Schleich.
e) W przypadku sklepów internetowych, aby Uczestnik mógł dokonać zakupu za 1 gr wybranej figurki marki Schleich musi jednorazowo zakupić produkty Schleich za min 75 zł. Sklep internetowy zobowiązany jest do wysłania ulotki z pieczątkami przy każdorazowym zakupie powyżej 15 zł. Jeżeli konsument kupuje produkt za 1 gr to sprzedawca zobowiązany jest zapisać taką informację na ulotce „Wydano” i złożyć podpis. Jeżeli Uczestnik nie dokonuje zakupu za 1 gr, z dostawą towaru otrzyma wypełniony kupon, oraz jest uprawniony do uzupełnienia kuponu, dokonując zakupu w sklepie stacjonarnym zgodnie z zasadami Promocji.
f) Ogólne zasady zbierania pieczątek są następujące:
• za każde wydane 15 zł lub wielokrotność tej kwoty na produkty Schleich Uczestnik otrzyma pieczątkę na kuponie, np. 75 zł – 5 pieczątek, 90 zł – 6 pieczątek, 150 zł - 10 pieczątek itd.,
Strona 3 z 13
• Kwoty z różnych paragonów nie sumują się. Uczestnik otrzymuje pieczątkę za każdorazowo wydane pełne 15 zł na produkty marki Schleich lub wielokrotność tej sumy,
• jeśli Uczestnik dokona zakupu figurek Schleich za jednorazową kwotę niższą niż 15 zł, nie otrzyma żadnej pieczątki,
• Uczestnik jest uprawniony do dokonywania poszczególnych zakupów, premiowanych pieczątkami na kuponie w różnych sklepach stacjonarnych i internetowych,
• Uczestnik jest uprawniony do uzyskiwania pieczątek na kuponie wystawionym przez sklepy internetowe za kolejne zakupy w sklepach stacjonarnych, przy czym jeżeli Uczestnik będzie chciał dokonać kolejnych zakupów w sklepie internetowym, wszystkie przysługujące mu pieczątki otrzyma na nowym kuponie,
• Uczestnik może zgłosić się do sklepu stacjonarnego z min. czterema pieczątkami, dokonać wymaganego zakupu za 15 zł, ze ten zakup otrzyma piątą pieczątkę i jednocześnie będzie uprawniony do zakupu produkt Schleich za 1 grosz (szczegóły § 2 p. 2 c).
g) podstawowymi warunkami otrzymania przez Uczestnika Figurki Schleich za 1 gr są:
• dokonanie – w okresie od dnia 9 grudnia 2019 do 31 stycznia 2020 r. włącznie – przez Uczestnika zakupu dowolnego Towaru marki Schleich w Sklepie z listy sklepów biorących udział w konkursie, za cenę co najmniej 15,00 zł (słownie: piętnaście złotych), pobranie oraz prawidłowe wypełnienie Kuponu,
• uzyskanie i pobranie odpowiedniej liczby Pieczątek,
• dostarczenie – w terminie do dnia 10 lutego 2020 r. – wypełnionego Kuponu z odpowiednią liczbą Pieczątek oraz z kserokopiami dowodu zakupu (szczegóły § 2 p. 2 c) do dowolnego Sklepu z listy sklepów biorących udział w konkursie. Jednocześnie z dostarczeniem Kuponu Uczestnik wybiera jedną z Figurek Schleich z odpowiedniej kategorii, z asortymentu obecnie dostępnego w danym Sklepie.
• Uczestnik jest zobowiązany do wykonania kserokopii dokumentów zakupu we własnym zakresie,
• Kupon wraz z Pieczątkami, z chwilą realizacji, podlega odpowiedniemu opieczętowaniu przez Sklep i nie podlega ponownej realizacji i nie będzie zwracany Uczestnikowi.
• Jeśli Uczestnik zrealizuje Kupon, może uzyskać nowy Kupon, z tym, że wcześniejsze Pieczątki nie podlegają zliczeniu.
h) realizacji podlega tylko ważny Kupon, który spełnia łącznie następujące przesłanki:
• jest zgodny ze wzorem znajdującym się w załączniku do niniejszego Regulaminu,
• został odebrany w Sklepie; nie jest możliwe posługiwanie się kuponem będącym kopią oryginalnego Kuponu,
• nie został uszkodzony mechanicznie,
• jest wypełniony niepodrobionymi lub nieprzerobionymi pieczątkami,
• do kuponu zostały dołączone dowody zakupu (w oryginale lub w kopii) Towarów.
i) W przypadku przedstawienia do realizacji Kuponu nie spełniającego wymogów formalnych określonych w niniejszym Regulaminie, Organizator lub Sklep są uprawnieni do odmowy wydania produktu Schleich za 1 gr.
j) W przypadku przedstawienia do realizacji Kuponu, co do którego istnieją uzasadnione przypuszczenia, iż został on przerobiony lub podrobiony, Organizator lub Sklep są uprawnieni do jego zatrzymania celem ustalenia autentyczności.
k) Figurki Schleich, zakupione w ramach niniejszej Promocji, nie podlegają zwrotowi na gotówkę ani wymianie na inną Figurkę Schleich, co w żadnym razie nie wyłącza uprawnień przysługujących konsumentom z mocy prawa, w tym w szczególności uprawnień związanych z rękojmią.
2. Etap II Promocji - Konkurs, tj. „Batalia o nagrody”, odbędzie się w dniach od dnia 2 stycznia 2020 r. do dnia 31 stycznia 2020 r. (godzina 2359) na następujących zasadach:
każdy uczestnik, aby wziąć udział w Etapie II Konkursu, powinien przesłać do Organizatora na adres email: konkursschleich@tmtoys.pl.
a) pracę konkursową polegającą na wykonaniu w sposób kreatywny zdjęcia opisanego w ppkt e) poniżej. Ponadto, każdy Uczestnik powinien spełnić wymogi opisane poniżej:
b) Warunkiem wzięcia udziału w tym etapie Konkursu jest zgromadzenie w I etapie Konkursu co najmniej 20 pieczątek (wypełnione min 2 kupony), tj. dokonanie zakupów produktów marki Schleich za co najmniej 300 zł potwierdzonych dowodami zakupu, np. paragonami.,
c) Warunkiem wzięcia udziału w tym etapie Konkursu jest przesłanie oryginału wypełnionego i podpisanego czytelnie „Oświadczenia o przeniesieniu autorskich praw majątkowych do nagrodzonej pracy w konkursie”, którego wzór zawarto w załączniku nr 2 do regulaminu wraz z kserokopią dowodu zakupu na adres pocztowy Organizatora, w terminie do dnia 3 lutego 2020 r. Nieprzesłanie w tym terminie oryginału wypełnionego oświadczenia wraz z kserokopią dowodu zakupu, równoznaczne jest rezygnacją Uczestnika z udziału w Konkursie. W razie nadania listu poleconego zawierającego wyżej wymienione dokumenty decyduje termin nadania go w placówce pocztowej,
d) Uczestnik jest zobowiązany do wykonania kserokopii dokumentów zakupu we własnym zakresie, przy czym dowody zakupów powinny być czytelne i nie budzące wątpliwości z zakresie nabytego towaru, daty dokonania zakupu, jak i danych sklepu, w którym dokonano zakupu. Organizator nie wcześniej niż po wykonaniu przez Uczestnika obowiązków, o których mowa w pkt. od a) do d) powyżej, zamieszcza zdjęcie – pracę konkursową pt. ”Pokaż swoją kolekcję Schleich w najciekawszy sposób” w Serwisie. Przy czym Organizator wymaga, aby tematyka zdjęć dotyczyła przedstawienia kolekcji Schleich, a sam sposób przedstawienia kolekcji Schleich jest dowolny – Organizator sugeruje, aby kolekcja została przedstawiona w najciekawszy sposób. Uczestnik jest uprawniony do zamieszczenia zdjęcia w dowolnie wybranej jakości, bacząc jednak, aby rozmiar jednego zdjęcia nie był większy niż 5 Mb. Organizator może odmówić zamieszczenie zdjęcia, które narusza prawo lub dobre obyczaje.
e) W ramach etapu II Promocji, tj. Konkursu „Batalia o nagrody”, na potrzeby wyłonienia zwycięzców nagród w 1 kategorii, zamieszczone w Serwisie zdjęcia (spełniające warunki określone w Regulaminie), będą oceniane przez Komisję Konkursową, powołaną przez Organizatora spośród pracowników Organizatora, w trakcie obrad, które odbędą się w dniu 10 lutego 2020 r. Komisja konkursowa dokona oceny nadesłanych zdjęć, uwzględniając w szczególności ich oryginalność, kreatywność oraz pomysłowość i wybierze zdobywców nagród. Decyzja komisji o wyborze zwycięskich prac jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
3. Warunkiem uczestnictwa w każdym etapie Konkursu jest zachowanie dowodu lub dowodów zakupu produktów marki Schleich z okresu trwania konkursu, będącego podstawą do wydania nagrody.
4. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny. Zwycięskie prace konkursowe zostaną opublikowane w Serwisie www.konkursschleich.pl w terminie do 14 dni od zakończenia Konkursu. Do zwycięzców zostaną rozesłane wiadomości e-mailowe zawierające informację o wygranej oraz prośbę o wskazanie adresu korespondencyjnego.
5. Nagrody zostaną przekazane Zwycięzcom w terminie nie później niż 14 dni od dnia obrad jury konkursu.
6. Lista sklepów stacjonarnych i internetowych jest ustalona przez Organizatora i zostanie zamieszczona na jego stronie internetowej www.konkursschleich.pl.
7. Udokumentowane naruszenie przez Uczestnika Konkursu któregokolwiek z postanowień Regulaminu, a w szczególności celowe wprowadzenie w błąd poprzez m.in. podanie nieprawdziwych danych osobowych, złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów prawa lub dobrych obyczajów w związku z uczestnictwem w Konkursie upoważnia Organizatora do odrzucenia Uczestnika z uczestnictwa w Konkursie oraz powoduje utratę prawa do Nagrody, nawet w przypadku spełnienia innych wymagań konkursowych.

§ 3.
NAGRODY
1. W dniu 10 lutego 2020 r. Komisja Konkursowa – spośród wszystkich zamieszonych w serwisie zdjęć – wybierze 103 zwycięskie najciekawsze prace. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na www.konkursschleich.pl, a nagrodami w konkursie są:
• Dla Uczestnika, który zdobędzie pierwsze miejsce: rodzinna wycieczka do Afryki na pełne wrażeń Safari w programie zwiedzanie Afrykańskich Parków Narodowych, o wartości 25 000,00zł,
• Dla Uczestnika, który zdobędzie drugie miejsce: weekendowa, rodzinna wycieczka do Zoo w Berlinie, o wartości 5 000, 00 zł.
• Dla Uczestnika, który zdobędzie trzecie miejsce: weekendowa, rodzinna wycieczka do Zoo we Wrocławiu, o wartości 2 000, 00 zł.
Wyżej wskazane nagrody zostaną przekazanie w formie voucherów. Możliwość wykorzystania w ciągu 12 m-cy od dnia wystawienia.
Pozostałe 100 osób, które spełnią warunki Konkursu, otrzymają nagrody pocieszenia – zestawy Schleich o wartości 75,00 zł – łączna pula nagród w tym zakresie wynosi 7500,00 zł. Wyboru dokona Jury
2. Do każdej nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu przyznanej nagrody w Konkursie (tj. w kwocie stanowiącej 11,11% wartości tej nagrody). Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na to, by kwota dodatkowej nagrody pieniężnej, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie podlegała wypłacie na jego rzecz, lecz była przeznaczona na zapłatę podatku należnego od przyznanej mu nagrody. Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), od nagród zostanie pobrany i odprowadzony zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wartości danej nagrody. Uczestnik Konkursu upoważnia Organizatora – jako płatnika podatku, o którym mowa w zdaniu poprzednim – do potrącenia przypadającej mu do wypłaty kwoty stanowiącej równowartość nagrody pieniężnej, o której mowa powyżej, na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od przyznanej mu nagrody. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane niezbędne do wypełnienia obowiązków płatnika.
3. Ze zwycięzcami Organizator skontaktuje się po zakończeniu Konkursu drogą e-mailową, w przeciągu 2 dni od zakończenia Konkursu. Zwycięzca ma 5 dni roboczych na odpowiedź na e-maila i przesłanie danych kontaktowych.
4. Organizator prześle nagrody w terminie do 14 dni roboczych od otrzymania adresu korespondencyjnego od zwycięzców za pomocą poczty polskiej lub firmy kurierskiej.
5. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych cech Nagrody lub prawo zamiany na inny przedmiot, który znajduje się w ofercie Organizatora, a także nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).
6. Adres wskazany do wysyłki nagród musi dotyczyć wyłącznie terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
7. Uczestnicy konkursu – zwycięzcy nagród za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca, zobowiązani są do pokrycia wszelkich kosztów dojazdu do miejsca startu wycieczki oraz kosztów przyjazdu z punktu powrotu po zrealizowaniu wycieczki. Organizator nie zapewnia i nie pokrywa kosztów dojazdu Uczestników i osób im towarzyszących do miejsca startu wycieczki oraz kosztów odbioru Uczestników i osób im towarzyszących z punktu powrotu z wycieczki. Organizator nie pokrywa również kosztów wiz oraz wymaganych szczepień. W ramach nagrody za zajęcie pierwszego miejsca (nagroda w postaci vouchera na rodzinną wycieczkę na do Afryki Organizator zapewnia przelot samolotem z terytorium RP na miejsce wycieczki tam i z powrotem.
8. W serwisie www.konkurschleich.pl umieszczone zostały przez organizatora niezbędne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa wyjazdu do Afryki (załącznik nr 4 Poradnik dla turystów). Uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z nimi oraz zastosowania się do wytycznych przed podjęciem decyzji o wyjeździe.

§ 4.
PRAWA AUTORSKIE
1. Poprzez wzięcie udziału w Konkursie, Uczestnik względnie jego przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie oświadczają, że Uczestnik Konkursu pozostaje wyłącznym autorem nadesłanych zdjęć i tym samym przysługuje mu do nich pełnia praw autorskich (zarówno osobistych jak i majątkowych), przez co należy w szczególności rozumieć, że prawa te nie są w żaden sposób ograniczone ani obciążone prawami osób trzecich. Ponadto – jeśli znajdzie to zastosowanie, Uczestnik Konkursu, względnie jego przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie oświadczają, że posiadają pełnię praw do wizerunku osób i rzeczy, przedstawionych na zdjęciu, jak i zezwolenie tych osób oraz właścicieli rzeczy na rozpowszechnianie wizerunku tych osób lub rzeczy na zdjęciu.
2. W przypadku, gdyby którekolwiek z oświadczeń wskazanych w ust. 1 powyżej okazało się nieprawdziwe, Uczestnik Konkursu zostanie odrzucony z uczestnictwa w Konkursie, choćby wygrał Nagrodę. W razie wystąpienia w stosunku do Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami w związku z wykonywaniem przez Organizatora przekazanych mu praw, Uczestnik względnie jego przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie zwolnią Organizatora z odpowiedzialności w tym zakresie, w całości zaspokajając uzasadnione roszczenia osób trzecich oraz pokryje koszty Organizatora tym spowodowane.
3. Uczestnik Konkursu, z chwilą zgłoszenia do Konkursu, przez co należy rozumieć wykonanie obowiązków sprecyzowanych w Regulaminie oraz w zamian za możliwość wygrania nagrody, udziela nieodpłatnej (bez odrębnego wynagrodzenia), niewyłącznej, nieodwołanej i nieograniczonej czasowo oraz terytorialnie licencji na korzystanie z majątkowych praw autorskich i praw zależnych do przesłanych zdjęć w celach związanych z realizacją Konkursu, na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), a w szczególności w zakresie wskazanym w ust. 4 lit. a) – g) Regulaminu. Ponadto, Uczestnik Konkursu, z chwilą zgłoszenia do Konkursu, przez co należy rozumieć wykonanie obowiązków sprecyzowanych w Regulaminie oraz w zamian za możliwość wydania nagrody, udziela nieodpłatnego, niewyłącznego, nieodwołalnego i nieograniczonego zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku osób i rzeczy przedstawionych na zdjęciu.
4. W razie przyznania którejkolwiek z nagród wskazanych powyżej w Regulaminie, Uczestnik Konkursu przeniesie – z dniem wydania nagrody – w formie pisemnej na Organizatora autorskie prawa majątkowe do nagrodzonego zdjęcia bez ograniczeń czasowych i terytorialnych oraz bez odrębnego wynagrodzenia, na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), a w szczególności w zakresie (na następujących polach eksploatacji):
a) utrwalania jakąkolwiek techniką, niezależnie od systemu, formatu i standardu na wszelkich nośnikach, w szczególności audiowizualnych, na kasetach wideo, na dysku komputerowym, DVD, Blue-Ray, pamięci przenośnej, dyskietce, na taśmie magnetycznej, na kliszy fotograficznej, płycie analogowej, płycie kompaktowej, na CD, VCD, CD-ROM i plikach w jakimkolwiek znanym formacie plików,
b) zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w szczególności światłoczułą, magnetyczną, audiowizualną, cyfrową (w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku), optyczną, drukarską w dowolnej formie, techniką zapisu komputerowego,
c) eksploatacji w całości lub we fragmentach w sieci on-line, w tym wprowadzania do pamięci komputera i/lub rozpowszechniania w sieci multimedialnej, w tym w Internecie i/lub udostępnianie w postaci cyfrowej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów,
d) publicznego udostępniania, w dowolnej formie, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. w Internecie, oraz w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych, m.in. DSL/ADSL),
e) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których zdjęcie zostało utrwalone – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy utworów lub oryginału,
f) wykorzystywania dowolnej formie na potrzeby reklamy lub promocji lub w utworach multimedialnych,
g) najmu i/lub użyczania i/lub dzierżawy i/ lub udzielania licencji i/lub innych praw do korzystania w dowolnym celu, dowolnym osobom trzecim.
Uczestnik Konkursu zezwala na wykonywanie przez Organizatora praw zależnych do nagrodzonego zdjęcia w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), w szczególności do rozporządzania i korzystania z opracowania, przeróbki, adaptacji nagrodzonego zdjęcia (utworu) na polach eksploatacji sprecyzowanych w niniejszym ustępie powyżej, a także przenosi na Organizatora prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich.
Uczestnik Konkursu upoważnia Organizatora do wykonywania autorskiego prawa osobistego Uczestnika Konkursu do nagrodzonego zdjęcia bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, bez odrębnego wynagrodzenia, w zakresie obejmującym nienaruszalność treści i formy nagrodzonego zdjęcia oraz jego rzetelnego wykorzystania, jak i decydowania o pierwszym udostępnieniu zdjęcia publiczności. Uczestnik Konkursu oświadcza, że upoważnienie udzielone Organizatorowi, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jest upoważnieniem wyłącznym i w jego zakresie zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do nagrodzonego zdjęcia we własnym imieniu oraz do nieudzielania upoważnienia innym osobom.
Organizatorowi przysługuje prawo do przenoszenia uprawnień, o których mowa w ust. 4 i 5 powyżej oraz praw pokrewnych na osoby trzecie.
5. W razie przyznania którejkolwiek z nagród wskazanych powyżej, Uczestnik Konkursu przeniesie – z dniem wydania nagrody – na Organizatora zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku osób i rzeczy przedstawionych na zdjęciu.
6. Przeniesienie praw autorskich, o których mowa w niniejszym paragrafie, nastąpi z dniem wydania nagrody (zgodnie z ust. 4 powyżej), na podstawie oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Przeniesienie zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku osób i rzeczy przedstawionych na zdjęciu (którym mowa w ust. 7), nastąpi z dniem wydania nagrody, na podstawie oświadczenia wskazanego w zdaniu poprzednim.
7. Całkowitym wynagrodzeniem Uczestnika Konkursu za przeniesienie praw określonych w niniejszym paragrafie oraz za przeniesienie zezwolenia na rozpowszechnianie osób i rzeczy przedstawionych na zdjęciu jest nagroda uzyskana przez Uczestnika.

§ 5.
REKLAMACJE i POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnik Konkursu może zgłaszać reklamacje dotyczące realizacji Konkursu w trakcie okresu trwania Konkursu oraz przez 21 dni po jego zakończeniu, które rozpatruje Organizator. Reklamacje wniesione w terminie późniejszym nie będą rozpatrywane.
2. Reklamacja w formie pisemnej powinna być wysłana do siedziby Organizatora i powinna zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji oraz wskazanie podstaw reklamacji, w szczególności naruszonych postanowień Regulaminu.
3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania (włączając w to wysyłkę listu zawierającego zawiadomienie Uczestnika o wyniku reklamacji).
4. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
5. Kanałem komunikacyjnym z Uczestnikami jest strona www.konkursschleich.pl.

Załączniki:
1. Załącznik nr 1 - wzór kuponu,
2. Załącznik nr 2 - oświadczenie o przeniesieniu autorskich praw majątkowych do nagrodzonej pracy w konkursie
3. Załącznik nr 3 - lista sklepów biorących udział w konkursie Schleich
4. Załącznik nr 4 - Poradnik dla turysty
5. Załącznik nr 5 dla sklepów – wzór listy odbioru nagród
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie oraz pozostałych dokumentach i informacjach odnośnie przedmiotowego konkursu i promocji dotyczą przetwarzania przez „TM Toys” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, w dalszej części "TM Toys", danych osobowych uczestników promocji i konkursu. Przekazywane informacje są zgodne z unijnymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – tzw. RODO).
Administrator danych i dane kontaktowe
Administratorem danych jest TM Toys Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000035010, NIP: 851-102-19-41, REGON: 810819339.
Dane kontaktowe do TM Toys: TM Toys Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 142 B 02-305 Warszawa, tel. 22/223 62 50.
Cele przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe uczestników konkursu i promocji są przetwarzane w celach: związanych z wyłonieniem laureatów konkursu, przeniesienia praw autorskich do wykonanych zadań konkursowych, rozpoznania reklamacji i udzielenia na nie odpowiedzi oraz na potrzeby postępowań podatkowych w związku z podatkiem od wygranych w konkursie.
Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Podstawami prawnymi przetwarzania danych są: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych wzwiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności art. 6 tego rozporządzenia ustanawiający ogólne zasady zgodności przetwarzania danych; ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Prawnie usprawiedliwione interesy
W przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez TM Toys lub przez stronę trzecią), TM Toys informuje, że prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez administratora są: zabezpieczenie i dochodzenie swoich roszczeń oraz zabezpieczenie się i ochrona przed roszczeniami ze strony uczestnika i zwycięzcy, w tym w zakresie rozpoznawania reklamacji uczestników i zwycięzców konkursu i promocji.
Odbiorcy danych
Zgodnie z definicją „odbiorcy”, umieszczoną w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych, wymienioną w art. 4 pkt 9, TM Toys informuje uczestnika i zwycięzcę, że jego dane osobowe w trakcie ich przetwarzania mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców: osobom zatrudnionym w TM Toys; podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie i w imieniu TM Toys oraz osobom upoważnionym, zatrudnionym w tych podmiotach; organom publicznym, które mogą otrzymywać dane w przypadkach postępowania prowadzonego zgodnie z prawem Unii lub prawem polskim.
Przetwarzanie danych w państwach trzecich
TM Toys nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich (poza Unię Europejską) lub organizacji międzynarodowych.
Okresy przechowywania danych
Dane osobowe są przechowywane:
1. w przypadku gromadzenia danych osobowych na potrzeby realizacji postanowień regulaminu w tym wyboru zwycięzców nagród, rozpatrzenia reklamacji, udzielenia odpowiedzi na reklamację i pytanie uczestników do dnia 31 marca 2020r.
2. w przypadku gromadzenia danych osobowych w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa lub w związku z realizacją zadań w interesie publicznym (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c i e) przez okres realizacji obowiązków i zadań wynikających z poszczególnych przepisów prawa;
3. w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów TM Toys (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) dane będą

przechowywane nie dłużej niż w okresie sześciu lat od momentu rozwiązania umowy lub do momentu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania w takim celu;
4. w przypadku gromadzenia danych osobowych na podstawie zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a lub f RODO): od momentu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych nią objętych (również w trakcie realizacji konkursu i promocji) do momentu realizacji wniosku o wycofanie tej zgody, w przypadku jej wycofania, lub do momentu odnotowania sprzeciwu;
5. poza sytuacjami wymienionymi powyżej dane będą mogły być przechowywane w okresie ograniczenia przetwarzania tych danych ustanowionego na wniosek uczestnika lub zwycięzcy, wniosek organu nadzorczego – w sytuacjach przewidzianych przez RODO w art. 18 oraz art. 58.
W każdym momencie przetwarzania danych osobowych TM Toys kieruje się zasadami ograniczenia celu, minimalizacji danych i ograniczonych okresów przetwarzania.
Prawa uczestnika lub zwycięzcy związane z przetwarzaniem danych osobowych
Uczestnikowi lub zwycięzcy przysługuje prawo żądania dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Dodatkowo uczestnik posiada prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. Realizacja wymienionych w niniejszym akapicie praw odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) – w oparciu o definicje i mechanizmy opisane w tym rozporządzeniu.
W przypadku gdy TM Toys przetwarza dane osobowe na podstawie zgody Uczestnika, Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na zasadach określonych przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych, a w szczególności na podstawie art. 77 tego rozporządzenia. W Polsce Organem nadzorczym od 25 maja 2018 r. jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
Kategorie danych. Wymóg podania danych. Konsekwencje braku podania danych.
TM Toys informuje, że podanie następujących danych jest dobrowolne lecz jest warunkiem wyboru zwycięzców i wydania nagród.

Informacje końcowe
Zasady opisane w dokumencie mają zastosowanie od 25 maja 2018 r. – tj. od dnia rozpoczęcia stosowania RODO.